top of page

Privacy overeenkomst

 

Laatst bijgewerkt 24 mei 2018 

 

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wanneer u beroep op ons doet en ons uw gegevens overmaakt, deelt u ons immers persoonsgegevens mee. U moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens.  In deze privacy verklaring leest u hoe we dit doen.  

De Privacy verklaring is eveneens van toepassing op de website www.EnerG.be , beheerd door Dirk Swaegers met zetel te Wijnbergstraat 12 3052 Blanden  en met ondernemingsnummer 0635.647.334 (hierna EnerG.be  ” of “wij”).  

Door het gebruik van onze diensten en website, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacy verklaring. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we?  

We verzamelen enkel persoonsgegevens wanneer u beslist om identificatiegegevens aan ons, al dan niet via de website, mee te delen: we verzamelen naam en contactgegevens, zoals emailadres die ons in staat stellen om u te informeren en ook in functie van het aanbieden van onze diensten.

Verder verzamelen we de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om u onze diensten te verlenen.  

U kan onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen.

 

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?  

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt voor:​

  • Verzenden van onze nieuwsbrief (EnerG-ine) en/of reclamemails

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

  • Het afhandelen van uw betaling

  • EnerG.be verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
     

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.​

 

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?  

We delen uw persoonsgegevens enkel en met uw toestemming, indien het nodig is om u onze diensten te verlenen of indien dit wettelijk verplicht is.  

We kunnen uw persoonsgegevens wel delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring. 

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring. 

 

Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?  

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. 

De gegevens worden verwijderd 1 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na afmelding.  

 

Wat zijn uw rechten?  

Recht op toegang en verbetering 

Het recht op toegang en verbetering kunt u, in overeenstemming met de Belgische Privacywet, te allen tijde uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar Dirk@EnerG.be.

U kan ook te allen tijde zelf de gegevens die we gebruiken voor mailcommunicatie bekijken en wijzigen via de link in onze nieuwsbrieven.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u ons gegeven heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de gegevens over te dragen aan een andere partij.  

 

Recht om gegevens te wissen 

U kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, uw recht om gegevens te wissen uitoefenen door een verzoek te verzenden met een bijhorende kopie van uw identiteitskaart naar Dirk@EnerG.be.

Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van uw persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.  

U kan ook te allen tijde zelf de aanmeldingen die we gebruiken voor mailcommunicatie wijzigen via de link in onze nieuwsbrieven.

 

Recht op verzet en klachten 

Wanneer u wenst dat wij uw gegevens niet langer verwerken, kan u uw toestemming te allen tijde – geheel of gedeeltelijk - intrekken. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar Dirk@EnerG.be.

U kan ook te allen tijde zelf de aanmeldingen die we gebruiken voor mailcommunicatie wijzigen via de link in onze nieuwsbrieven.

 

Wanneer u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan Dirk@EnerG.be. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.  

Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (zie: https://www.privacycommission.be). 

 

Zijn uw gegevens veilig bij ons?  

Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen. 

 

Contact opnemen 

 

Indien u verdere vragen heeft over deze privacy verklaring, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier: 

Adres 

E-mail: Dirk@EnerG.be      

bottom of page